6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME ULAŞIM HİZMET KOLU TALEPLERİMİZ

GENEL TALEPLER

 • Denizcilik Bakanlığının kurulması,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde uygulanmakta olan Mülakat Sisteminin tamamen kaldırılması,
 • Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan çalışma doğrultusunda 3600 Ek Göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde verilmesi,
 • Kamu Görevlilerine uygulanan vergi oranlarının %15’de sabitlenmesi,
 • Emeklilere uygulanan Bayram İkramiyesinin tüm kamu görevlilerine de verilmesi,
 • Görevi başında iş kazası sonucu hayatını kaybeden personelin soruşturmalardan muaf tutulması.
 • Bayram ve Resmi Tatillerde işçilere verilen hak edişlerin kamu görevlilerine de verilmesi,
 • Emniyet güçlerinde görev yapan personele verilen Silah Tazminatının Kamuda görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine de verilmesi,
 • Memurlara ödenen eş ve çocuk yardımı ücretinin enflasyon oranları göz önünde tutularak %80 oranında arttırılması,
 • 399 Sayılı KHK’ye tabi Kuruluşlarda istihdam edilen Doktor ve sağlık personeline de Diğer Kamu kurumlarında uygulandığı şekilde “Döner Sermaye ve/veya Performans” benzeri Tazminat ödenmesi.
 • X-Ray cihazlarındaki radyasyona maruz kalan personele Röntgen Teknikerleri ve Teknisyenlerine verilen imtiyazların verilmesi. (1 ay fazla izin, gıda yardımı, fiili hizmet vs.)
 • Yıllık izinlerin kullanılmasında Hafta sonları ve Resmi tatillerin izin gününden sayılmaması,
 • Kamu Kurumlarında 7/24 görev görev yapan Güvenlik Görevlilerinin tümüne fiili hizmet tazminatı verilmesi,
 • Kamu Kurumlarında görev yapan Güvenlik Görevlilerine mesai dışında beylik silahlarını taşıma izni verilmesi ve emekliliklerinde silah almalarının kolaylaştırılması,
 • Kamu Kurumlarında Servis imkanından faydalanmayan personele rayiç bedel üzerinden ödeme yapılması,
 • Memurların fazla çalışma mesai ücretinin, aylık ücretinin, aylık çalışma saatine bölünerek tespit edilmesi.
 • Gazi ve Şehit Yakını olarak istihdam edilen personelin tümünün eğitim düzeylerine uygun unvanlara atanması,
 • Ek ödemelerin emekli sandığı keseneklerine tabi olması,
 • Şube Müdürü olarak görev yapan çalışanların (İdari ve Teknik) altında çalışan personelden düşük maaş almaması,
 • Mesleki Liselerin devamının sağlanması,
 • Yıllık izinlerin kullanılmayan kısmının ücretinin ödenmesi,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının kısa aralıklarla yapılması,
 • Sağlık sorunları yaşayan veya yaştan dolayı görevini yapamayacak durumda olan personelin sosyal ve mali haklarında herhangi bir kayıp yaşamayacağı unvanlara atanması
 • Kamu Görevlilerine ödenen harcırah ve harcırah karşılığı ödenen çeşitli tazminatlarda (km/saat tazminatı) 2018 ve 2019 yılı enflasyon oranları toplamı kadar artış yapılması,
 • Kamuda görev yapan ve iş güvenliği uzmanlığı görevini yürüten İşyeri Hekimlerine verilen ek ödemenin, söz konusu görevi yürüten diğer sağlık personeline de verilmesi.

 

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

 Eski Denizcilik Müsteşarlığı’nın 655 sayılı yasa ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlanması ile birlikte unvanlarını yitiren ve hak kaybına uğrayan bütün çalışanların kayıplarının giderilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması.

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görevli personele ödenen “Havacılık Tazminatı” tutarının artırılması.
 • Liman Başkanlıklarında (taşra) 7/24 esasıyla çalışan ve denetim yapan 200 Denizcilik Sörvey Mühendisi, 25 Denizcilik Uzmanı, 100 Uzman, 50 Mühendis, 50 V.H.K.İ., 50 Şef, 500 Memur unvanlı kadroda  istihdam edilen personel için;

1500 TL-2750 TL arası maaş alan personele 800 TL,
2750 TL-4000 TL arası maaş alan personele 600 TL,
4000 TL ve üstü maaş alan personel’e 400 TL ve net olmak üzere aylıklarına ilave olarak “Denizcilik Sörvey tazminatı” ödenmesi.

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan personelin ve 1. Derece yakınlarının, bağlı kurum ve kuruluşlara ait ulaşım araçlarından ücretsiz yararlandırılması,
 • UAB bünyesinde görev yapan denetim elemanlarına, kesmiş oldukları cezalardan prim verilmesi,
 • Liman Başkanlıklarında 7/24 esasına göre görev yapan Liman Başkanına (büyükşehirde çalışanlara 1400 TL, ilçeler ve beldelerde çalışanlarına 1200 TL) Başkan yardımcısına ( Büyükşehirde çalışanlara 1100 TL, ilçe ve beldelerde çalışanlara 1000 TL),Taşra teşkilatında arazide görev alan personele, Liman Çıkış belgesi nöbeti tutan personele (Büyükşehir de görev alanlara 900 TL, ilçe ve beldelerde görev alanlara 800 TL) Amatör denizcilik eğitimi ve sınavları ile belgelerini basan personel ; yukarıda sayılan unvanlar dışında kalan personele(700 TL) döner sermayeden aylık ek ödeme yapılması,
 • Taşrada Lojmanı olmayan ve kirada oturan personele Döner sermayeden Büyükşehir ve turistik bölgelerde çalışanlara aylık 1200 TL, diğer bölgelere 800 TL kira sosyal yardımı yapılması,
 • Karayolları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde olduğu gibi; Merkez ve taşrada görev yapan personele yazlık (750), kışlık (750) toplam 1500 TL döner sermayeden kıyafet yardımı yapılması,
 • 180 civarı Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosunun iptal edilerek yerine Denizcilik Uzmanı kadrosu ihdas edilmesi , Mühendislik fakültesi mezunu Uzmanlara, Mühendis kadrosu ihdas edilmesi.
 • Şartları uygun olan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi, Gemi Makineleri/ Makine Mühendisi ile Gemi İnşaat Mühendisi lisans mezunlarına Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosu ihdas edilmesi,

 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 • DHMİ Genel Müdürlüğünde Seyrüsefer Hizmeti veren personeller arasındaki Havacılık Tazminatı ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve Milli Maliyetlerin arttırılması.

 YPK Kararında revize yapılarak;

a) 1 sayılı tazminat dağıtım tablosunda yer alan şube müdürü, başmühendis, Mühendis, Tekniker, teknisyen unvanlarında yer alan elektronik ibaresi yerine seyrüsefer hizmetlerine yönelik çalışan personel ibaresi eklenmesi (Seyrüsefer hizmeti veren Elektrik, Makine, vs teknik personelin 1. Gruba alınması

b) 2 sayılı tazminat dağıtım tablosunda yer alan ancak radar istasyonları ve Hava trafik kontrol merkezinde hava seyrüseferine yönelik çalışan personelin 1. Grupta yer alabilmesi için 1 sayılı tazminat dağıtım tablosunda ilgili personelin unvanlarına yer verilmesi (Seyrüsefer Hizmeti veren Güvenlik personeli ile Arama kurtarma personelinin 1. Gruba alınması)

c) 3 sayılı tazminat dağıtım tablosunda yer alan yaptığı işin niteliği, seyrüsefer sistemlerinin korunmasına yönelik olduğu uçak kaza kırımı, Seyrüsefer istasyonları ile yangına karşı arama kurtarma işlemlerini yapan ARFF personeli ve Hava trafik kontrol kulesi ile koordineli çalışan Apron memurlarının 2.sayılı tazminat dağıtım tablosunda yer alması

d) Ödenmekte olan ek havacılık tazminatı en yüksek devlet memuru aylığı kadar arttırılarak tüm personele aynı oranda uygulanması.

 

 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün personeline; “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde Havacılık Emeklilik Sigortası ve Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılması.
 • DHMİ tarafından her yıl EUROCONTROL’e bildirilen tahmini milli maliyetlerle gerçekleşen milli maliyetler arasında farklılık oluşması ve gerçekleşen maliyetlerin düşük çıkması halinde aradaki fark kadar bir ek ödeme her yıl Ekim ayı sonunda personele eşit olarak ödenmesi.
 • ARFF Birimlerinde çalışan personele uygulanan havacılık tazminatı ARFF Memuru için %56, Şef(ARFF) için %63 oranında arttırılması.

2005 yılında yürürlüğe konulan Havacılık Tazminatı ödemesinde yıllardır süren eşitsizlikler ARFF bünyesinde çalışan personelimizin toplu sözleşme dönemlerindeki öncelikli talebi haline gelmiştir.

Aşağıda verdiğimiz örnekte DHMİ bünyesinde görev yapan Şef/Memur ile ARFF bünyesinde görev yapan Şef (ARFF)/ARFF Memur arasındaki Havacılık tazminatı farkını göstermektedir. Diğer unvanlar bazında da bu farklar artarak devam etmektedir.

UNVAN HAVACILIK TAZ. EK HAVACILIK TAZ. FARK
MEMUR %190-%200 %56
ARFF MEMURU %134-%144 %56 %56
ŞEF %200-%210 %89
ŞEF(ARFF) %137-%147 %89 %63

 

Ek Havacılık tazminatında artış sağlanamaması durumunda ise;

1 Ocak 2021 Tarihi itibariyle;

Temel ücret grupları için ARFF Memurunun bulunduğu 2. grubun tavanı 6560 TL’dir.

ARFF Memurunun temel ücreti 6100 TL’ dir.

ARFF Memurunun temel ücretine 450 TL’lik bir artış yapılabilmektedir.

Şef (ARFF) için ise parantez içi uygulamasının kaldırılarak eş değer İdari Şefler ile aynı havacılık tazminatı oranından yararlandırılmasının sağlanması halinde, 2. Grupta yer alan tazminat oranlarının bir kısmının Eurocontrol maliyetlerinden karşılanacağından Kamu Maliyesine katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu yöntemle Şef (ARFF) mağduriyetleri de giderilecektir.

 • En az C sınıfı sürücü belgesi ve PAT sahasında araç kullanma belgesi bulunan ARFF personeline 500TL İtfaiye (ARFF) Aracı Kullanma Tazminatı verilmesi.

ARFF birimlerinde görevli personeller kurtarma ve yangınla mücadele hizmetinin yanında ARFF hizmetlerinde kullanılan üstün teknik ve teknolojik donanıma sahip araçları da kullanmaktadır. Acil durumda saniyelerle yarışıldığı düşünüldüğünde bu özel araçları kullanmak bazı riskler içermekte olup, bu araçları kullanan tüm personel diğer personele oranla ilave büyük sorumluluklar almaktadır. ARFF personelini ARFF araçlarını kullanmaya teşvik etmek ve önemli sorumluluğun karşılığı olarak, operatörlük- araç kullanma tazminatı talep edilmektedir.

 • ARFF Memurlarına Teknikerlik Unvanı verilmesi.

ARFF hizmetlerinde yapılan işin mahiyeti incelendiğinde teknik bir iş olduğu, ARFF hizmetlerinde kullanılan tüm araç, gereç ve teçhizatın üstün teknik donanım özelliklerine sahip bir iş makinesi olduğu, dolayısı ile bu görevi yapacak personelin de konusunda uzman, gerekli eğitimleri almış teknik bir personel olması gerektiği üniversitelerce yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Sendikamızın İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldığı bilirkişi raporunun yanında, Kamu Denetçiliği Kurumu’da sendikamızın başvurusu üzerine Ombudsmanlık kararı ile tekniker sınıfında değerlendirilmesi yönünde görüş bildirilmiştir. ARFF teknikerliği kadrosu ARFF teşkilatının uzmanlaşması ve profesyonelleşmesi anlamında önemli bir adım olacaktır.

 • ARFF Biriminde mesai saatleri dışında Ekip Sorumlusu olarak görev yapan personele Ekip Şefliği Kadrosu verilmesi.

ARFF Birimi 24 saat usulüne göre görev yaptığından Havalimanı Müdürlüklerinde mesai saatleri dışında ekip sorumluları görev almaktadır. Bu arkadaşlarımız çok önemli sorumluluklar almalarına rağmen diğer personelden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Yeterli sayıda kadro ihdası yapılarak, görevde yükselme sınavlarıyla bu unvanlara atama yapılması gerekmektedir. Şef (ARFF) pozisyonlarının da yapılacak sınavla doldurulmaları gerekmektedir.

 • ARFF Memurlarının bölümleri, eğitimleri ve kurum içi hizmet içi kurslarına göre uygun olan pozisyonlarda Görevde Yükselme Sınavlarına dahil edilmesi.

ARFF Memurları kurumun en genç ve dinamik ekipleridir. Bu personeller ön lisans ve lisans mezunudur. Kurumda kariyer planı olarak sadece Şef ARFF olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Şef ARFF kadrosu sayı bakımından 1800 personelin bulunduğu ARFF için yeterli değildir. Bu durum maalesef birçok personeli kurumdaki geleceği için umutsuzluğa sevk etmektedir. Diğer birimlerde yükselmek ve kariyer yapmak isteyen personelin önünün açılması, genç ve başarılı personeli fırsat verilmesi adına ARFF Memurlarının bölümleri, eğitimleri ve kurum içi hizmet içi kurslarına göre uygun olan pozisyonlarda Görevde Yükselme Sınavlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

 • ARFF Memurlarına 112 Çalışanlarında olduğu gibi yemek yardımının nakden ödenmesi.

ARFF Birimi bir acil durum birimi olduğundan mesai saatleri kavramı bulunmamaktadır. Ayrıca Havalimanı kategorisinin sağlanması adına personel yeterliliği önem arz ettiğinden ARFF Memurları yemek saatlerini sabitleyememektedir. Bu nedenle yemek yardımının 112 Çalışanlarında olduğu gibi nakden ödenmesi.

 • DHMİ Merkez ve Taşra Teşkilatında Seyrüsefer Hizmeti veren Güvenlik Personelinin Havacılık Tazminatı Dağıtım Tablosunda 1. Gruba alınması.

2 sayılı tazminat dağıtım tablosunda yer alan Güvenlik Personelinin Havalimanlarında Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarında (SSY) görev yapması nedeniyle Seyrüsefer Emniyetine direkt hizmet ettiğinden 1. Grupta yer alabilmesi için 1 sayılı tazminat dağıtım tablosunda personelimize yer verilmesi gerekmektedir.

 • DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatı uhdesinde SSY Radar İstasyonları dahil olmak üzere Hava seyrüseferinin emniyetli, güvenli, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için hafta sonlan ve resmi tatillerde nöbetli görev yapan personele görev yaptığı sürelerde dikkate alınarak izin verilir. İzin verilemeyeceği durumlarda ise nöbet ücreti (gece çalışma tazminatı) ödenir. Nöbet ücreti gündüz için saat başı fazla mesai ücretinin 10 katı, gece için ise 20 katı olarak uygulanması.
 • Gece gündüz 24 saat kesintisiz görev yapan personele yemek ücreti gece ve gündüz için ayrı ayrı ödenmesi, yemek hizmeti verilemeyen yerlerde ise personele yemek ücreti yemek kartı vb. vasıtasıyla nakden ödenmesi.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatında (SHT-17.2) tanımım yapıldığı havalimanında görev yapan Koruma ve Güvenlik memurlarına Havacılık Güvenliği Personeli unvanın verilmesi.

 

 • Koruma ve Güvenlik görevlilerine silah taşıma tazminatı (Emniyet Hizmetleri tazminatı) ödenmesi.

657 sayılı DMK zamlar ve tazminatlar konu başlıklı 152. Maddesinin D bendine göre Emniyet Hizmetlerinde görev yapan memurlara kadro, derece ve görev yerleri esas alınarak yapılan hesaplama ile değişik yüzdelerle tazminat ödenmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlileri (memur) görev ve hizmetlerinin ifası bakımından emniyet personeli (polis) ile aynı noktada ve aynı kanuna (PVSK) istinaden silahlı görev yapmakta olup, silah kullanma yetkisinde tek fark sadece Koruma ve Güvenlik Görevlilerinde bu yetkinin görev alanı ile sınırlandırılmasıdır.

Polis memuru ile görev alanı dâhilinde aynı şartlarda ve aynı hayati tehlikeye maruz şekilde görev yapan ve Ülkemizin en stratejik noktalarından birinde (Havalimanları) görev yapan Koruma ve Güvenlik Personelinin de bahse konu kanunun ilgili maddesine istinaden ek tazminat hakkından yararlandırılması gerekmektedir.

 • Koruma ve Güvenlik görevlilerine 5188 sayılı yasaya tabi tutulan ve silahlı olarak görev yapanlara 25 yılda 5 yıl yıpranma payı olarak fiili hizmet zammı verilmesi.

5510 sayılı kanunun 40. Maddesi Fiilî hizmet süresi zammı (Değişik: 17/4/2008-5754/25 md.) uygulamasından yararlanacak personel bir çizelge ile düzenlenmiştir.

Özellikle Havalimanlarında emniyet personeli ile beraber aynı noktalarda benzer görevleri ifa eden Koruma ve Güvenlik Personelinin de emniyet hizmetlerinde görev yapan personel gibi Fiili hizmet süresi, itibari hizmet süresi (yıpranma payı) uygulamasından yararlandırılması gerekmektedir.

Aynı zamanda birçok meslek grubu KHK’ler aracılığıyla (gazeteci, sağlık çalışanları vb. kadrolarda görev yapan personel de) bahsedilen uygulamalardan ifa ettikleri görevin zorluk şartlarına göre sonradan yararlandırılmıştır.

 • “Elektriksel Güç”, “İklimlendirme” ve “Veri İşleme” Sistemlerinde Görev Yapan Elektrik, Makine ve Programcı vb. Unvanlı Personelin ATSEP Sertifikası Alması;

 Dünya genelinde; birçok ülke ICAO dokümanlarını (Güncel olarak Doc10057) temel alarak hazırlanan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeline (Elektrik, Elektronik, Makine, Bilgi Teknolojileri) ilişkin lisans, derecelendirme ve eğitim konularında düzenlemelere sahiptir. Bu çerçevede   “Elektriksel Güç”, “İklimlendirme” ve “Veri İşleme” alanlarında çalışan personel ATM/CNS hizmeti veren ATSEP kapsamında derecelendirilmektedir.

Ülkemizde; ATSEP personeline ilişkin standartlar elektronik personeli ile sınırlı tutulmuştur. Elektrik, makine ve bilgi teknolojileri (BT personeli 2013 yılından önce lisanslandırılmaktaydı) personeli kapsama dahil edilmemiştir. Mevcut durumda ülkemizde sadece “SHY-ATSEP” yönetmeliği ICAO tarafından belirlenen lisans derecelerini kapsamamaktadır.

ICAO Doc. 7192’de (2011) “Power Supply (Elektriksel Güç)” ve “Data Processing (Veri İşleme)” ATSEP lisans dereceleri arasında gösterilmiş fakat ülkemizde ATSEP lisansı kapsamında değerlendirilmemiştir. ICAO Doc.10057’de (2017, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Yetkinlik Temelli Eğitim ve Değerlendirme El Kitabı) ATSEP lisansı kapsamında olan “Infrastructure (Altyapı- Elektromekanik Sistemler)” ve “Data Processing/Automation (Veri İşleme / Otomasyon)” ülkemizde bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

2020 yılında FAA (ABD Federal Havacılık İdaresi) tarafından yayımlanan havacılık lisansları ile ilgili düzenlemesinde (Order 8000.90C, yürürlük tarihi 15.07.2020) “Environmental (Çevresel)” ve “Power (Güç)” lisans derecelerini CNS/ATM sistemlerinin Elektrik disiplini alanına giren kurulum ve bakım/onarımlarını gerçekleştiren teknik personele verilmektedir. ATSS/ATSEP personelinin hizmet verdiği alanlar/sistemlerin listelendiği FAA dokümanında Çevresel (Environmental) lisans derecesi ile ilgili belirtilen sistemlere kurumumuz çatısı altında bulunan elektrik personeli hizmet etmektedir.

ICAO ve/veya EASA üyesi ülkelerin ve uluslararası kuruluşlar tarafından,  ülkemizde Elektrik, Makine ve Bilgi Teknolojileri personelinin görev tanımı içerisinde yer alan “Power Supply (Elektriksel Güç)”, “Air Conditioning (İklimlendirme)” ve “Data Processing (Veri İşleme)”  sistemlerine yönelik verilen hizmetlerin de ATSEP lisansı kapsamına alınması yönünde mevzuat değişikliğinin hızlandırılması gerekmektedir.

 • Çalışırken okula devam edip Yüksek öğrenim diploması alan personele kadro, kadro verilemiyorsa kadro karşılığı ücretlerin verilmesi.

Devlet memuru olarak çalışırken okula devam branşı doğrultusunda Yüksek öğrenim diploması alan personel;  Hak ettiği kadrolara atanmasının sağlanması boş kadro yok ise kadro boşalana kadar 657 sayılı kanun çerçevesinde çalışan memurlara 160 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin uygulandığı gibi derece ve kademeleri yükseltilerek (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminatları ödenerek temel ücret yönünden intibaklarının yapılması gereklidir.

(160 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3 üncü maddesinde ise; Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.)

 • DHMİ Merkez ve Taşra teşkilatında mesai saatleri dışında Ekip Sorumlusu olarak görev yapan personele Ekip şefi kadrosu tahsis edilmesi

DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatlarında 24 saat usulüne göre görev yapan birimlerde, mesai saatleri dışında görev yapan personel için içlerinden tecrübeli olanlar ekip sorumlusu olarak belirlenmektedir. Bu personel önemli sorumluluklar almasına rağmen diğer personelden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle Ekip Sorumlusu kadro ihdası yapılarak, görevde yükselme sınavlarıyla bu unvanlara atama yapılması gerekmektedir.

 • DHMİ Merkez ve Taşra teşkilatında Yüksek Gerilim altında görev yapan personele TEDAŞ ve TEİAŞ’da olduğu gibi günlük 50TL Yüksek Gerilim Tazminatı verilmesi.
 • DHMİ’de ARFF Personeli, Güvenlik Görevlileri, AIM Personeli, Hava Trafik Kontrolörü ve diğer Radyasyona açık alanlarda çalışanların Fiili Hizmet Zammından yararlandırılması.
 • Nöbetli Çalışan Personele Gece Çalıştığı her gün için 50TL Gece Çalışma Ücreti Ödenmesi.
 • Apron Memurlarının çalışma şartları iyileştirilerek, aralarındaki farklılıkların giderilmesi,
 • THKM’de ve diğer havalimanlarında görev yapan Hava Trafik Kontrolörü personeline Kariyer Uzmanlığı unvanı verilmesi,
 • Daha önce 2. Grupta olan Şoför ve İş Makinası Sürücüsü kadrosunda görev yapan personelin tekrar 2.gruba alınması.
 • Doğu bölgesinde (4. Ve 5. Gruplarda yer alan Havalimanlarında) görev yapmanın cazip hale getirilmesi için, bu bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan çalışanlara ödenen Havacılık Tazminatını miktarının artırılması.
 • DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Havacılık Tazminatı ile ilgili yapılacak çalışmalara sendika temsilcilerinin de katılımının sağlanması,
 • Arazi Tazminatı ödenmesine ilişkin farklı uygulamaların ortadan kaldırılması ve Arazi tazminatının %30 ile fazla mesai ücretlerinin 2 kat arttırılması.

 

TCDD VE TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 45 yaşını dolduran Koruma Güvenlik Görevlilerinin memuriyete geçirilmesi.
 • Gece görev yapan tüm personele, her Gece nöbeti için saat başı fazla mesai ücretinin 20 katı olarak Gece Çalışma Tazminatı verilmesi.
 • Koruma Güvenlik Memurlarına Silah Tazminatı verilmesi.
 • Gece görev yapan tüm personele yemek verilmesi.
 • Görevi başında iş kazası sonucu hayatını kaybeden personelin soruşturmalardan muaf tutulması.
 • Demiryolu Bakım Müdürü, EST Şef Yardımcısı, Hat Bakım Onarım Memuru ile Yol, Vagon Teknisyeni ve Geçit Kontrol Memuru ünvanında görev yapan personelin de Arazi Tazminatı kapsamına alınarak faydalandırılması ve arazi tazminatı ödemelerinin her unvandaki personel için farklı ücret yerine tek ücret tespit edilmesi.
 • Ek ödeme oranlarının unvan bazında değişen oranlarda artış yapılması. Örnek %42 oranında ek ödeme alan HBO Memuru ile %47 oranında ek ödeme alan Sürveyan personele % 20 oranında artış, %82 oranında ek ödeme alan Teknik Şeflere %5-10 gibi bir artış yapılarak aradaki çok olan farkın kapatılmak suretiyle yapılması.
 • Katener altında görev yapan personele her gün için günlük 50 TL Kataner Tazminatı verilmesi.
 • Demiryolu Bakım Personeline Harcırah karşılığı ödeme yapılan km/saat tazminat ödemelerinde gerek saat gerekse km bazında en fazla 1 harcırah tutarında ödeme yapılır ibaresinin iptal edilerek üst sınırın kaldırılması. Bunun yerine km. üzerinden ödeme yapılan personele gittiği km. başına, saat üzerinden ödeme yapılan çalıştığı her bir saat üzerinden ödeme yapılması.
 • Yaptığı görev gereği yıpranma ve meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalan personele ( Tren Üzerinde, Gar ve İstasyonlarda, trenlerin hazırlanmasında görev yapanlar ile Yol Bakım Onarım hizmetlerini yapanlar) Fiili Hizmet Zammı verilmesi.
 • Tren Şeflerinin, diğer Şef unvanlı çalışanlar ile aralarındaki ücret farkının giderilmesi,
 • Makinistlik görevinin yanında Tren Şefliği görevini de yapan personele “Teknik Şef Makinist” unvanı verilmesi.
 • Marmaray Tüp Tünelinde filen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için ödenen 6TL ücret tutarının, 20 TL’ye çıkarılması ve bu ücretin konvansiyonel hatta bulunan tünellerde de görev yapan tüm çalışanlar ile egzoz gazı, basınç, aşırı ses ve titretişime maruz kalan personele de verilmesi.
 • Görevi başında iş kazasına maruz kalarak vefat eden personelin “Görev Şehidi” sayılarak, eş ve çocuklarına işe alınmalarında öncelik tanınması.
 • Yüksek Gerilim altında görev yapan personele TEDAŞ ve TEİAŞ’da olduğu gibi günlük 50TL Yüksek Gerilim Tazminatı verilmesi.
 • Makinistlik görevinin yanında Tren Şefi görevini de yürüten personele %67 oranında ek ödeme verilmesi.
 • Trafik Kontrolörü olarak görev yapan personele Trafik Yönetim Tazminatı verilmesi.
 • TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’de görev yapan Vagon Teknisyenleri arasındaki ücret farklılıkların giderilmesi.
 • Vagon Teknisyeni olarak görev yapan personele “Tren Hazırlama Teknik Kontrolörü” unvanı verilmesi.
 • İki farklı statüde çalışan personele aynı işin yaptırılmaması, İşçi Makinist, Tren Teşkil İşçisi uygulamasına son verilmesi ve işçi personelin tümünün memur statüsünde çalıştırılması ve yeknesaklığın sağlanması,
 • Hareket Memurlarına Trafik İşletmenliği unvanı verilerek özlük haklarının iyileştirilmesi,
 • Yol Bakım Müdürü olarak görev yapan personele turne tazminatı verilmesi,
 • Lojistik Müdürlüklerinde çalışan personelin faal personel statüsüne alınması,
 • Cevher yükleme ve boşaltma yapılan işyerlerinin çalışma zorlukları göz önüne alınarak iş zorluğuna karşı çalışmayı teşvik eden bir tazminatı verilmesi.