34. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

34. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

SONUC

TÜRK ULAŞIM-SEN

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

(11-14 Ekim 2018)

 

Türk Ulaşım Sendikasının Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Şube Başkanlarımız ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile 11-14 Ekim 2018 tarihlerinde “Ne Sen, Ne Ben, Hep birlikte TÜRK ULAŞIM-SEN” teması adı altında Aydın’da gerçekleştirilmiştir. İstişare Toplantısı’nda ülkemizin gündeminde yer alan konular ile kamu görevlilerimizin ekonomik ve sosyal durumları ile 2019 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin konular ele alınmıştır.

Toplantıda öncelikli olarak;

  • Ülkemizde son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar,
  • Ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen gelişmeler,
  • Dönem Toplu Sözleşmenin sonuçları,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler ile doğuracağı sonuçlar,
  • Memuriyet güvencesinin kaldırılmasına yönelik olarak hükümetin yapmayı planladığı yasal ve anayasal değişikliklerin doğuracağı sonuçlar,
  • Hizmet kolumuzdaki memurların sosyal, ekonomik ve özlük hakları ile ilgili mevzuattan kaynaklanan temel sıkıntıları,
  • Çalışma şartları, çalışma koşulları, iç mevzuatlardan kaynaklanan sorunları ile yöneticilerden kaynaklanan sorunlar,
  • Teşkilat çalışmalarımız, teşkilatlanmada yaşanan sorunları, avantajlarımız-dezavantajlarımız ile 15 Mayıs 2019 tarihine kadar izlenecek strateji, geliştirilecek söylemler ile yol haritamızın nasıl olacağı ve 15 Mayıs 2019 hedefimizin ne olması gerektiği ile ilgili, olarak istişareler yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Başta bölücü terör olmak üzere, ülkemizi içeriden ve dışarıdan kuşatan her türlü tehlikeye karşı Türk Milleti’nin birliğinin ve bütünlüğünün muhafaza edilerek, bütün kirli oyunların boşa çıkartılması için geliştirilecek çalışmalara katkı konulmasına ve “Tam Bağımsız Büyük Türkiye” ülküsüne her şartta sahip çıkılmasına,

2- Dönem Toplu Sözleşme Hükümleri uyarınca;

          a) Dönem Toplu Sözleşmesinin cekler ve caklarla başlayıp biten, daha önceki toplu sözleşmelerde olduğu gibi çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak, hükümetin istediği biçimde sonuçlandırılan, temel problemlere çözüm getirmeyen tam bir fiyasko olduğuna,

       b) Hizmet kolumuzda yaşanan çok sayıda acil çözüm bekleyen sorunların varlığına rağmen, hemen hemen hiçbiri ile ilgili çözüm getirmeyen, aynı hizmet kolundaki çalışanlar arasında bile ayrımcılığı körükleyen bir sözleşme olduğuna,

          c)Sözleşmeli personelin temel ücret grupları ile ilgili yapılacak çalışmalar ile DHMİ’deki Tazminatlar ilgili sorununun çözülmesi ile ilgili olarak, çalışanların beklentilerine uygun çözülmesinin önemli olduğuna ve sendika olarak yapılabileceklerimizin tamamının eksiksiz yapılmasına,

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

          a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, günümüzün şartlarına uyarlanması gereken çok sayıda maddenin olduğuna, değişmesi gereken maddelerin oldu bittiler ile değil, ilgili tarafların müzakereleri ve ortak kararı ile değiştirilmesi gerektiğine,

         b) Performansa dayalı çalışma düzeninin, toplumsal yarılma ve kamplaşmanın bu kadar tavan yaptığı, çalışma barışının bozulduğu ve ötekileştirmenin yoğun yaşandığı bir dönemde hayata geçirilmesi halinde çok ciddi problemlerin yaşanacağı ve kamu yönetiminde telafisi güç sonuçlar doğuracağına,

4- Kamu kurumlarında uygulanan mülakat sisteminin kaldırılması için Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen ile birlikte yapılan girişimlerin devam etmesine

5- Ek göstergelerle ilgili olarak Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan çalışmaya bağlı kalınarak yapılan girişimlerine devam etmesine,

6- Kurumlarda yapılan terfi ve atamaların liyakat sistemine göre yapılarak, hak edenin hak ettiği unvanlara atanmasına,

7- Anayasanın ilgili maddeleri değiştirilmedikçe memuriyet güvencesini ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağının, söz konusu Anayasal değişiklikler içinde mevcut hükümetin yeterli milletvekili sayısına sahip olmadığının altı çizilmiştir. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Ulaşım-Sen olarak, bu konudaki her türlü girişime karşı, demokratik bütün mücadele yöntemlerin eksiksiz denenmesine ve memuriyet güvencesinin kaldırılmasına asla izin verilmemesi gerektiğine,

8- Memurların sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi, yasal düzenlemeler ve toplu sözleşmeler ile yapılabileceği gerçeğinden hareketle, mevcut malum sendikanın gerçek yüzünün bütün kamu çalışanlarına göstermek sureti ile Genel Yetkili Sendika olmak ve memurların bütün sorunlarının toplu sözleşme masasında çözülmesini sağlamak,

9- Başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuatlara aykırı olan “iç” genelgelerin, tamimlerin ve Genel Müdürlük emirlerinin mevzuatlara uygun hale getirilmesi ile ilgili olarak girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde konuyu yargıya taşımak,

10- Başta Genel Merkez- Şube, Şube-Temsilci, Temsilci-Şube ve Şube-Genel Merkez arasında zaman zaman yaşanan iletişim aksaklıkları olmak üzere, bütün iletişim kanallarının açık tutulmasına, bilgi akışının eksiksiz yapılmasına, üyelerimizin yaşadığı her türlü sıkıntılarında yanlarında olunmasına ve gerekli müdahalelerin yapılmasına, üye çalışmalarında ortak dil ve söylemlerin kullanılmasına, hiçbir çalışanın ötekileştirilmemesine ve ayrım yapılmamasına, gidilmedik işyeri, eli sıkılmayan memur kalmamasına, alan hâkimiyetine ağırlık verip, “Malum Sendika”nın her türlü entrikasının boşa çıkarılmasına, yöneticilerden kaynaklı sendikal ayrım başta olmak üzere, her türlü baskı ve yıldırma gayretlerinin boşa çıkarılmasına, sendikal bilinçlenme ve sendikal bir kültürün oluşması için azami gayretin gösterilmesine,

11- 15 Mayıs 2019 tarihine kadar tüm şube ve il temsilcileri tarafından, bağlı işyerleri her ay düzenli olarak ziyaret edilerek, sendikal mücadelenin önemi, başta iş güvencesi olmak üzere memurları bekleyen tehlikeler ile malum sendikanın gerçek yüzünün anlatılarak üye sayısının arttırılmasına,

12- 15 Mayıs 2019 hedefinin “ Ulaştırma Hizmet Kolunda GENEL YETKİLİ SENDİKA” olarak belirlenmesine,

13- İş barışının ve huzurunun yeniden tesis edilmesi için başta sendikal ayrımcılık olmak üzere her türlü ötekileştirmenin engellenmesi ile memurların her türlü sosyal ve ekonomik beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması, Hükümetten en büyük beklentimizdir.

14- 24 saat esasına göre hizmet sunan hizmet kolumuz çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin arttırılması ve farklılıklarının giderilmesi için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerin başlatılmasına,

15- Hizmet kolumuzda giyim-servis ve yemek ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılar ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde çözülmesinin sağlanmasına,

16- İşkolumuzda yer alan kurumlarda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılmasının sağlanmasına,

17- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın vizyonuna uygun ve iptidai şartlarda hizmet sunmaya çalışan Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin fiziki şartlarının en kısa sürede çağın koşullarına uygun hale getirilmesine,

18- DHMİ Nakil Yönetmeliğindeki eksikliklerin ve personelin mağduriyetine yol açan maddelerin yeniden düzenlenmesi için gerekli girişimlerin yapılmasına,

19- TCDD’de tren üzerinde görev yapan personele verilen paket yemeklerin Gar-İstasyon ve eklentilerinde görev yapan bütün faal personele verilmesinin sağlanması için girişimlerin sürdürülmesine,

20-TCDD’nin ilgili personele uyguladığı psikoteknik ve sağlık testleri neticesinde personelin karşı karşıya kaldığı olumsuzlukların en aza indirilmesi için, söz konusu testlerin detaylı bir demosunun hazırlanarak bu testlere tabi tutulacak personelin bilgilendirilmelerinin sağlanmasına,

21- 655 Sayılı KHK ile kazanılmış hakları ellerinden alınan eski Denizcilik Müsteşarlığı personelinin, gasp edilmiş haklarının iadesi için yeni yasal düzenlemelerin yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde ki girişimlerin sürdürülmesine,

22- Görevde Yükselme Sınavlarına katılamayan unvanlarda ( Kondoktör, Gişe Memuru, Koruma Güvenlik, ARFF Memurları vb.) görev yapan çalışanların bu sınavlara katılımlarının sağlanmasına,

23- Kurumlarda giyecek yardımından yararlanamayan personele giyim yardımı yapılmasının sağlanmasına,

24- TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde Kondoktör, Tren Şefi ve Gişe Memuru olarak görev yapan personele kitans ücretinin verilmesinin sağlanmasına,

25- İşkolumuzdaki kurumlarda yaşanan personel eksikliğinin öncelik kurum içinden (unvanlar arası geçiş) olacak şekilde giderilmesine,

26- TCDD Psikoteknik ve Sağlık Yönergesinde bulunan eksiklikler ile personelin mağduriyetine yol açan maddelerin yeniden düzenlenmesinin sağlanmasına, (3 aylık şeker yüklemesinin kaldırılması)

27- TCDD Taşımacılık A.Ş. İşyeri Kadroları ile Norm Kadrolarının tamamlanmasının sağlanmasına,

28- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda görev yapan personele verilen ek ödeme adı altındaki ücretlerin emekliliklere de yansıtılmasının sağlanmasına,

29- UAB Denetim Elemanları için konulan 40 araç denetim kotasının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulmasına,

30- Şehit yakınları ve gazilerle ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında yaşanan aksaklıkların giderilmesinin sağlanmasına,

31- Kurumlarda görev yapan Şehit Yakınları ve Gazilerin ulaşım ve servis imkanlarından ücretsiz yararlandırılması ve kurum yöneticilerinin Devletimizin vermiş olduğu itibar ve hassasiyetler doğrultusunda tutum ve davranışlarda bulunmasının sağlanmasına,

32- Atatürk Havalimanından yeni yapılan havalimanına taşınma esnasında ortaya çıkacak fiziki ve personel sorunlarının önüne geçmek için DHMİ Genel Müdürlüğünün sendikalar ile istişarelerde bulunmasına,

33- İşkolumuzda yer alan kurumlarda görev yapan çalışanlar için hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılarak, tüm personelin bu eğitimlere katılımının sağlanmasına,

34- Demiryollarının Serbestleştirilmesi ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin devlet eliyle vermiş olduğu hizmetlerde şirket mantığıyla yönetilmesinin önlenmesine,

35- İşkolumuzda yer alan kurumlardaki idarecilerin sendikal ayrımcılığa alet olmalarının önlenmesine,

36- ARFF Memurlarının işe alım şartlarında bulunan 2 yıllık İtfaiye Meslek Yüksek Okulu mezunu olma şartının devam ettirilmesinin sağlanmasına,

37- İşkolumuzda yer alan kurumlarda görev yapan Koruma Güvenlik Personeline “Kontrol Noktası Amirliği” sertifikasının alınmasının sağlanmasına,

38- İşkolumuzda yer alan kurumlarda görev yapan ve Mekatronik bölümü mezunu olan personel için Mekatronik Teknikerliği Görevde Yükselme Sınavı açılması yönünde girişimlerde bulunulmasına,

39- İşkolumuzdaki kurumlarda görev yapan Koruma Güvenlik Memurlarının yaşamış olduğu sorunların, taleplerin ve çözüm yollarının tespiti (Silah Tazminatı, Yıpranma Payı, Fiziki kabiliyetlerini kaybeden Koruma Güvenlik Memurlarının durumu vb.) için bir çalıştay düzenlenmesine,

40- İşkolumuzdaki kurumlarda görev yapan çalışanların ulaşım araçlarından (tren,uçak, feribot vb.) pas kart veya indirimli bilet ile yararlandırılması için gerekli girişimlerde bulunulmasına,

41- Liman puantörlerinin giyecek yardımlarının yeniden verilmesi için çalışma yapılmasına,

42- Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde yapılan görevlendirmelere son verilerek aslı atamaların yapılmasının sağlanmasına,

 Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ULAŞIM-SEN
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

Paylaşın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir