MAKİNİST YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

Sendikamız tarafından, 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliği’nde yer alan;

–    Tren Makinist ehliyetinin askıya alınması ve iptal edilmesi başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin son cümlesinde yer alan “ehliyetin geçerliliğini süresiz olarak askıya alır” ibaresi
–    8. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde yer alan “ehliyeti askıya alınan” ibaresi,
–    8. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen eksik düzenlemenin,
–    Tren makinist ehliyetinin yenilenmesi başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin,
–    Tren makinist brövesi ile ilgili genel hususlar başlıklı 11. maddesinin 4. fıkrasının,
–    Tren makinist brövesi geçerliliği başlıklı 16. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen eksik düzenlemesinin,
–    16. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen eksik düzenlemesinin,
–    16. maddesinin 6. fıkrasının,
–    Tren makinistinin iş akdinin sonlanması başlıklı 17. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde yer alan “sureti” ve b bendinde yer alan “bir kopyası” ibarelerinin,
–    17. maddesinin 3. fıkrasının,
–    Tren makinistinin çalışma saati başlıklı 21. maddesinin a bendinde yer alan “tren teslim ve tesellüm süreleri hariç fiilen” ibaresinin,

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ve İPTALİ istemiyle 27 Şubat 2017 tarihinde DANIŞTAY 10. Daire’de 2017/433 esas numarasıyla dava açılmıştır.

Tüm arkadaşlarımıza duyurulur.

SENDİKAMIZIN GİRİŞİMLERİ SONUCU “DHMİ YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” BELİRLENDİ

30.04.2014 Türk Ulaşım Sen-DHMİ Genel Müdürlüğü 1. KİK Toplantısı;
-Madde 1: …. …. “Tayin konusunda yönetmelik ve puanlama sistemi oluşturulması.”
-“Merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelin tayin istediği yerdeki ihtiyaç durumlarına göre tayin taleplerinin değerlendirildiği”

15.10.2015 Türk Ulaşım Sen-DHMİ Genel Müdürlüğü 2.KİK Toplantısı;
Madde 3: “Kriterleri iyi belirlenmiş adil bir nakil yönetmeliğinin çıkarılması.”
– “… … Kuruluşumuzda yer değiştirmelerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin “Yönetim Kurulu Kararı”istihsal edilmesinin planlandığı ve çalışmaların devam ettiği.”

12.04.2016 Türk Ulaşım Sen-DHMİ Genel Müdürlüğü 1.KİK Toplantısı;
Madde 3: “… …2015/2 KİK toplantı tutanağında yer alan Nakillerde uygulanacak kriterler ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının ne zaman çıkarılacağı..”
-“Kuruluşumuzda yer değiştirmelerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin çalışmanın yapıldığı,Genel Müdürlük Makamının incelemesine sunulduğu..”

Sendikamız tarafından yetkili olduğumuz dönemlerdeki bütün KİK toplantılarında ve bütün görüşmelerde dile getirilen ve biran önce çözüme kavuşturulmasını istediğimiz (Çalışmalar FETÖ kalkışması ile akamete uğramıştı). “Nakillerde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi” talebimiz, DHMİ Yönetim Kurulu’nun 22.12.2016 tarih ve 124043 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm DHMİ Çalışanı arkadaşlarımıza duyurulur.

YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İÇİN TIKLAYINIZ

DHMİ TABLDOT YÖNERGESİ YAYIMLANDI

Sendikamızın 13.07.2016 tarih ve 137 sayılı yazısı ile, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği yer alan hükümlerin, DHMİ Genel Müdürlüğüne bağlı her Havalimanlarında farklı şekillerde uygulanması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne dayanılarak, “ DHMİ Yiyecek Yardımı Yönergesi” hazırlanıp uygulamaya sokulması talep edilmişti.

Söz konusu yazımıza istinaden gerekli çalışmaları başlatan DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Tabldot Yönergesi hazırlanarak uygulamaya sokulmuştur.

 

EKLER:

 

DHMİ’DE ELEKTRONİK TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPAN ÜYEMİZİN AÇTIĞI DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

Süleyman DEMİREL Havalimanı Müdürlüğünde Elektronik Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin 26.06.2012 tarihli 2012-T9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararına göre Ek-2 sayılı cetvelden ödenen havacılık tazminatının Ek-1 sayılı cetvel üzerinden ödenmesi talebi ile yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız avukatı tarafından iptal istemiyle açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ